Hållbara Transporter

Gotlands Bilfrakt är medlem i projektet Hållbara Transporter

Yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. 2018 startade därför det treåriga EU-finansierade projektet Hållbara transporter, där gotländska transportföretag får hjälp att utveckla eller komma igång med arbetet att bli energieffektivare och ställa om till förnybara drivmedel.

Syftet med satsningen är att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Fokus ligger på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri. I projektet ingår bland annat att genomföra informationsinsatser riktade till både utförare och beställare av transporter, att organisera erfarenhetsutbyte mellan aktörer och att se över möjligheter för en mer hållbar arbetspendling. Projektets reserådgivare stöttar lokala arbetsgivare och deras medarbetare att välja en hållbar arbetspendling, som exempelvis kan vara cykling, samåkning och att resa kollektivt.

Finansieringen till projektet kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, men flera lokala aktörer medfinansierar också projektet genom arbetstid. Förutom att Region Gotland och Uppsala universitet lägger ett betydande antal timmar i projektet så bidrar även Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagsnätverket Tillväxt Gotland med sin tid.


MEDLEMSFÖRETAG
Gotlands Åkericentral
Taxi Gotland
Translast Transport AB
Roma Grus AB
OSAB
Gotlands lastväxlartransporter AB
Limo Gotland
Vildenger Transport Gotland AB
Kranbil Gotland AB
Gotlands Bilfrakt
Bro Väggarage
Rydgarns Åkeri
Ljugarns Schakt och Transport AB
GLG Frakt AB
Keges Grosshandel AB
Privab